IMG-af68a6c973eba6789f54883831279e24-V

Покана за ОС

Форма за сътрудничество между всички участници в образователния процес е общественият съвет към детската градина.
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за гражданскиконтрол на управлението ѝ . Състои се от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца от детската градина. Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет участва и представител на настоятелството. Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

Списък членове на ОС (1)

ПОКАНА за раб.среща

Покана до членовете на ОС 09.2022г.

Покана до членовете на ОС 22.12.2022г.