IMG-af68a6c973eba6789f54883831279e24-V

Обществен съвет

Форма за сътрудничество между всички участници в образователния процес е общественият съвет към детската градина.
 
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за гражданскиконтрол на управлението ѝ . Състои се от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца от детската градина. Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет участва и представител на настоятелството. Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

Покана за заседание на Обществен съвет при ДГ “Мирослава” – 10.04.2024 г.

Покана до ОС за избор на познавателни книжки

Становище на ОС – избор на познавателни книжки

Покана към ОС за обсъждане на разпределението на проектобюджета

Становище ОС за разпределение на проектобюджета

ПОКАНА ОС – 2023

Покана към синдикатите

Покана до председателя на ОС

Отчетен доклад за дейността на Обществения съвет към ДГ”Мирослава” за учебната 2022 – 2023 година

Покана за ОС

Списък членове на ОС

ПОКАНА за раб.среща

Покана до членовете на ОС 09.2022г.

Покана до членовете на ОС 22.12.2022г.