Слайд5

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЧЕТВЪРТА „Б“ ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

Посрещне,УГ, дейност по избор и др. Подгот. за закуска, закуска I

ПС

 

Подвижни игри и др.

 

II

ПС

Подкрепителна закус

ка

III

ПС

Игри,

ДД извън ДОС и др.

Обяд, подготвка за почивка, тоалет Почивка, дейност по избор Тоалет,

раздвижване, подготовка за закуска, закуска

I

ПС

Подвижни игри, ДД извън ДОС

и др.

II

ПС

Игри , ДД извън ДОС

и др.

7.00

8.30

8.30

9.00

9.00

9.30

 

9.30

9.40

9.40

10.10

10.10

10.30

10.30

11.00

 

 

11.00

12.30

12.30

13.30

13.30

15.00

15.00

16.00

16.00

16.30

 

16.30

16.40

16.40

17.10

17.10

19.00

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  В ЧЕТВЪРТА „Б“ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

          Ден   понеделник         вторник         сряда     четвъртък          петък
Бр.ситуации
 

 

Брой ситуации – 20

 

I смяна

1.Конструиране и технологии

2.Математика

3.Музика

 

1.Математика

2.Околен свят

3.Музика

 

1.Български език и литература

2.Физическа култура

 

1.Български език и литература

2.Изобразително изкуство

 

1.Околен свят

2.Физическа култура

 

 

II

смяна

1.Изобразително изкуство

2.Околен свят

 

1.Конструиране и технологии

 

1.Математика

2.Български език и литература

1.Физическа култура

2.Околен свят

1.Български език и литература