049-DSC_0094 – Копие
128-DSC_0216 – Копие
Picture 2621
previous arrow
next arrow

Участниците в образователния процес в ДГ „Мирослава“ са децата, учителите, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите. Те си партнират за постигане целите на образователно – възпитателния процес, в духа на позитивния диалог и при спазване на принципите за равнопоставеност, толерантност и ангажираност.

Родителите имат следните права:  (чл.209 от ЗПУО)

 1. Периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към общността;
 2. Да се срещат с директора и учителите на детската градина, в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. Да се запознаят със стратегията, част от която е педагогическата програмна система в детската градина;
 4. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 5. Да получават информация за подкрепа и консултиране в детската градина по въпроси, свързани с личностното развитие и резултатите от постиженията на децата им;
 6. Да подават заявление за включване на детето им в самостоятелна организация през учебната 2022/2023 година, до директора на детската градина от 1-во до 5-о число на всеки месец.
 7. Да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина;
 8. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина.

Родителите имат следните задължения:

 1. Да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват предварително детската градина за отсъствието на детето, или най-късно в първия ден от отсъствието му;
 2. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, успеха и развитието им в образованието и спазването на правилата в детската градина;
 3. Да спазват Правилника за устройство и дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 4. Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 5. Да присъстват на родителски срещи в групата;
 6. Да се явяват в детската градина след покана от учител или директор в подходящо за двете страни време.
 7. С поведението и действията си да не нарушават правата на децата и работещите в детската градина.
 8. С оглед закрила на личността на детето, да не правят фото – и видеозаснемане на други деца от детската градина, без съгласието на родителите или законните им представители, и на директора на детската градина.
 9. Да предават и вземат децата си лично от служител в ДГ в посочените часови интервали за прием и предаване на децата, без да нарушават пропускателния режим на детската градина. Да информират предварително за случаи, в които по уважителни причини, не могат да бъдат спазени часовите интервали за приемане и изпращане на детето.
 10. Да информират предварително за случаи, в които по уважителни причини, се налага детето да бъде взето на обяд и подадат писмена декларация, в която описват датата , часа на вземането на детето и причините за това.
 11. Да не нарушават дневната организация в групата чрез телефонни обажданияна учителите , извън определеното за целта време: от 12.30 – 13.00 ч.- учител втора смяна; от 13,00-13,30 ч. – учител първа смяна; (през останалото време информация се получава от администрацията).
 12. Да информират учителите и медицинското лице за наличието на здравословни проблеми на детето си.
 13. Да водят децата си здрави, в чист и спретнат вид, да осигурят резервни дрехи за деня и необходимите за часовете по плуване чехли, хавлия, бански и плувна шапка.
 14. Да не допускат внасянето в детската градина на лекарства и предмети, които биха застрашили живота и здравето на децата, както и ценни вещи и предмети, за които детската градина не носи отговорност.
 15. Да представят медицинска бележка при отсъствие на детето за повече от 10 календарни дни, че не е в контакт с ОЗБ и няма паразити, а при отсъствие за повече от 2 месеца – изследване за чревни паразити /чл.14 от Н.№5/2006 на МЗ/.
 16. Да информират своевременно учителите за възникнали промени и нови обстоятелства, касаещи детето – семейното положение на родителите, фамилия на детето, адресна регистрация, домашен или служебен телефони др.
 17. Да уведомяват директора на детската градина предварително чрез писмено заявление за отсъствие на детето от ДГ в периода от 01.07.до 31.08.
 18. Да уведомяват директора на детската градина при желание за дарение, в изпълнение на заповед №16 ОА 2076/09.08.2016г. на кмета на община Пловдив.
 19. Да уведомяват директора за отсъствието на детето им от група за задължително продучилищно образование по семейни или здравословни причини, допуснати в периода 15 септември – 31 май. Писменото уведомяване за отсъствието по семейни причини следва да е преди периода на отсъствието, като при невъзможност се допуска най – късно в първия ден на отсъствието на детето. При отсъствие по здравословни причини, медицинският документ, удостоверяващ заболяване на детето се представя в първия ден на посещението му, след заболяването.
 20. Да подават предварително заявление до директора при отсъствие на дете от първа или втора възрастови групи, за повече от един месец.
 21. Да пазят доброто име и авторитета на детското заведение.
 22. Да проявяват уважение към децата, родителите и служителите в ДГ с поведение, съхраняващо техния авторитет и достойнство.
 23. Да информират директора и медицинското лице в детската градина за наличие на хранителна алергия на детето, което се   удостоверя с документ от компетентно лице и/или орган.
 24. Да осигуряват присъствието на детето, което се обучава, възпитава и социализира в самостоятелна организация за оценка на постиженията му в началото и края на учебното време.
 25. В началото на учебната година да подават декларация за лицата, които могат да водят и вземат детето от ДГ. В извънредни случаи, когато се налага детето да бъде взето от лице, което не е записано в декларацията, предварително да уведомяват учителите.
 26. Да представят нотариално заверен документ в случаите, в  които се налага вземане на детето от непълнолетно лице.
 27.  Родителите, които желаят децата им да постъпят в първи клас от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето, уведомяват за това директора на детската градина най-късно до един месец преди края на учебното време.
 28. Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна организация, са длъжни да осигурят необходимите условия за обучение, възпитание и социализация на децата си, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.
 29. Своевременно уведомяват учителите на групата или директора при установен случай на заразно заболяване на детето им (Варицела, Скарлатина и др.).
 30. Да спазват стриктно утвърдените Правила и мерки в ДГза осигуряване на безопасна среда и ограничаване рисковете от разпространение на заразни заболявания.