IMG-af68a6c973eba6789f54883831279e24-V

В ДГ „Мирослава“ има създадено настоятелство, което е независимо сдружение за подпомагане дейността на детската градина. Устройството и дейността на настоятелството се урежда съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, неговия устави в съответствие с разпоредбите на ЗПУО. Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години, а съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

Покана до членовете на ОС ДГ 09.2023г.

Списък на членовете на Училищно настоятелство през учебната 2023,2024 г.

Покана УН

Покана до членовете на УН 09.2022г.
СПИСЪК УН 2022-2023г.

img-fluid