IMG-af68a6c973eba6789f54883831279e24-V

В ДГ „Мирослава“ има създадено настоятелство, което е независимо сдружение за подпомагане дейността на детската градина. Устройството и дейността на настоятелството се урежда съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, неговия устави в съответствие с разпоредбите на ЗПУО. Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години, а съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

Покана УН

Покана до членовете на УН 09.2022г.
СПИСЪК УН 2022-2023г.

img-fluid