Слайд5

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТРЕТА „Б“ ВЪЗРАСТОВА  ГРУПА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

Посрещне,УГ, дейност по избор и др. Подгот. за закуска, закуска I

ПС

 

Подвижни игри и др.

 

II

ПС

Подкрепителна закус

ка

III

ПС

Игри,

ДД извън ДОС и др.

Обяд, подгот вка за почив

ка,

тоалет

Почив

ка, дейност по избор

Тоалет,

раздвижване,

подготовка за закуска,

закуска

I

ПС

Подвижни игри, ДД извън ДОС

и др.

II

ПС

Игри , ДД извън ДОС

и др.

7.00

8.30

8.30

9.00

9.00

9.25

 

9.25

9.35

9.35

10.00

10.00

10.20

10.20

10.45

 

 

10.45

12.30

12.30

13.30

13.30

15.00

15.00

16.00

16.00

16.25

 

16.25

16.35

16.35

17.00

17.00

19.00

 

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ТРЕТА „Б“ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 г. В ДГ „МИРОСЛАВА”

          Ден   понеделник          вторник         сряда     четвъртък          петък
Бр.ситуации
 

 

Брой ситуации – 18

 

I

 смяна

1.Конструиране и технологии

2.Физическа култура

 

 

1. Музика

2. Български език и литература

 

1. Изобразително изкуство

2. Околен свят

 

 

1.Физическа култура

2.Математика

3.Музика

1. Български език и литература

2.Околен свят

II

смяна

1.Изобразително изкуство

 

1.Околен свят

 

1.Физическа култура

2.Конструиране и технологии

1.Околен свят

2.Математика

1.Български език и литература