IMG-af68a6c973eba6789f54883831279e24-V

Самостоятелната организация включва обучение, възпитание и социализация на детето  извън групата,  организирано от родителя и проследяване постиженията на детето от детската градина в началото и в края на учебното време (15 септември – 31 май на следваща календарна година).

Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в РУО (чл.67 ал.2 от ЗПУО). Към заявлението за включване на детето в самостоятелна организация се прилагат необходимите документи, съгласно чл.18 ал.3 от Наредба №5/03.06.2016г. за предучилищното образование:

  1. Декларация, съдържаща данни за детето и родителите – трите имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес; при подаването й се представят оригиналът на акта за раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на декларираните данни;
  2. Декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
  3. Програма за развитие на детето, която задължително съдържа:

а) избрани методики и подходи съобразени с възрастта, индивидуалните особености и интересите на детето, гарантиращи постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО;

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностите за съответната възрастова група съгласно ДОС;

в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала.

Експертната комисия в едномесечен срок от подаване на заявлението и анализ на документите одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.

Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата, записани в самостоятелна организация. При желание от страна на родителите, учителите ги запознават с тематичното разпределение за възрастовата група, консултират ги за прилагане на методи  и подходи при обучението, за образователни и дидактични материали  и др.