IMG-af68a6c973eba6789f54883831279e24-V

Правила за отсъствие от детска градина

1. Отсъствие и медицинска документация

При отсъствие на детето от ДГ:

  • За повече от 10 календарни дни: медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.
  • За повече от 30 календарни дни: еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
  • За повече от 2 месеца: еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (Н№5/2006 на МЗ, ДВ бр.40/2006; Н№3/05.02.2007 на МЗ).

2. Заявление при отсъствие

При отсъствие на дете от първа или втора възрастови група за повече от един месец, е необходимо предварително да се подаде заявление до директора.

3. Уважителни причини за отсъствие

Децата от групите за задължително предучилищно образование могат да отсъстват по уважителни причини, ако:

  • За отсъствията е представена медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/ група, в която детето участва;
  • За отсъствията по семейни причини за учебната 2022/2023 г., до 10 дни за периода 15.09.-31.05., е представено предварително писмено уведомяване от страна на родителите или най- късно в първия ден от отсъствието на детето;

4. Допустими отсъствия

Отсъствията на деца от групите за задължително предучилищно образование са допустими и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, както и в случаите, когато присъствият образователен процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.

5. Недопустими отсъствия

Ако в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от 3 дни от дете от групите за задължително предучилищно образование, за които няма уважителни причини, посочени в чл. 26 ал.1, 2 и ал.3, директорът подава информация към НЕИСПУО на МОН и следва процедура от дирекция „Социално подпомагане” за прекратяване на месечната помощ ( съгл. чл.7 ал.11, т.2 от ЗСПД).