Кои сме ние

 

Детска градина “Мирослава” е  институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат,  възпитават, социализират  и обучават деца от 3- годишна възраст до постъпването им в първи клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Тя е общинска , ползва имот – публична общинска собственост и функционира с  6 групи при капацитет 138 деца. Детската градина се отличава  със съвременна, естетическа и функционална база. Сградата е санирана, светла и просторна, с изграден физкултурен салон, басейн  и оборудвани дворни площадки за провеждане на оптимизиран  двигателен режим

.
    Колективът се състои от високо квалифицирани специалисти, отличаващи  се с творчески заряд, всеотдайност, отговорност и иновативност в работата си.
    Детска градина “Мирослава” създава условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и създава позитивен организационен климат за развитие на общността на детската градина.   Осигурени  са   условия за интелектуално, емоционално и личностно развитие на детето чрез изграждане на иновационна образователна среда и съвременен мениджмънт в детската градина.  За нас е традиция  доброто партньорство с родителите, представлявани от училищно настоятелство , а формата за сътрудничество между всички участници в образователния процес е обществения съвет към детската градина.  Акцент в работата е и организиране на  нетрадиционни празници и развлечения, спортни състезания, експедиции , благотворителни концерти и др.  Уроците по милосърдие, подкрепа и добродетелност се възпитават в децата и чрез провеждане на благотворителни кампании, в които вземат активно участие деца, учители, родители и социални партньори.   Приоритет в работата на детската градина е и приобщаването на децата към българските традиции и обичаи за формиране на национални и общочовешки ценности.
   В детска градина ”Мирослава” във всички възрастови групи, при обучението, възпитанието и социализацията на децата се прилага метода на Мария Монтесори . Екипът споделя философията на М.Монтесори и вярва , че когато едно дете е независимо, уважавано, самоуверено, с право на избор и свобода , то придобива необходимата емоционална зрялост за възрастта си и овладява успешно социалните компетентности , които ще му помогнат в бъдеще да се справи по-добре в училище.
  Политиката на  детската градина е насочена към търсене на нови предизвикателства , на нови образователни възможности, които да осигурят по-добро качество на образователния процес и щастливо детство на всяко дете .