New Image4
img-fluid
img-fluid

Допълнителните педагогическите дейности са образователни услуги извън Държавните образователни стандарти (ДОС)  и се провеждат в ДГ в периода  от 01.10.2022г. до 31.05.2023г.  Те се организират и извършват за децата, които посещават детската градина, извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и при спазване на правилата със задължителни и възпитателни мерки за осигуряване на безрискова среда за децата. Педагогическите дейности извън ДОС са платена форма на обучение, осигуряваща  устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата. Педагогическият съвет на ДГ „Мирослава“ взема решение за броя на  формите на педагогически  дейности извън ДОС, съобразно базата и спецификата на ДГ.

 

В детската градина се предлага безплатно обучение по плуване за всички желаещи деца като допълнителна педагогическа дейност (извън ДОС) при наличие на финансова възможност за заплащане от бюджета на детската градина.